Wat is het verschil tussen Scope 8 en NEN 3140?

Wanneer heb je een Scope 8 inspectie nodig en wanneer een NEN 3140 inspectie? En wat is eigenlijk het verschil tussen beide inspectiemethodes? Lees meer in deze blog om precies te weten welke inspectie jij nodig hebt voor jouw bedrijfsvoering.

Het is hierbij belangrijk om onderscheid te maken tussen de eisen vanuit de Arbowetgeving en de eisen vanuit de verzekering. De eisen vanuit de verzekeraars kunnen nog wel eens verschillen met die vanuit de Arbowet.

Eisen die worden gesteld in de Arbowetgeving

In de Arbeidsomstandighedenwet staat beschreven dat elektrische installaties (aanraking)veilig moeten zijn. Hierbij is periodieke inspectie vereist en hoewel de NEN 3140 norm niet specifiek in de wet wordt genoemd, wordt deze wel breed geaccepteerd als de standaard in de industrie. De NEN 3140 bevat richtlijnen voor zowel visuele controles als metingen bij inspectie van elektrische installaties. Deze periodieke inspectie is alleen van toepassing voor installaties die worden gebruikt door werkgevers, waarbij de Arbeidsomstandighedenwet nageleefd dient te worden. Huiseigenaren hebben zelf geen inspectieverplichting. Wel moeten elektrotechnische installatiebedrijven bij installatie of ingrijpende verbouwingen een opleveringsinspectie uitvoeren volgens de installatienorm NEN 1010. Deze verplichting geldt ook voor elektrische arbeidsmiddelen, die periodiek (vaak jaarlijks in de praktijk) gekeurd moeten worden. De NEN 3140 biedt ook hiervoor visuele controlepunten en meetrichtlijnen.

SCIOS eisen die worden gesteld vanuit de verzekering

Een (brand)verzekering is een overeenkomst die wordt afgesloten tussen verzekeraar en verzekerde. In deze overeenkomst staan voorwaarden waarin eisen gesteld worden aan de verzekerde, zoals een periodieke inspectie aan de elektrische installatie. Voorheen was dit vaak een inspectie volgens de NEN 3140 norm, maar tegenwoordig eisen verzekeraars bijna altijd een inspectie volgens SCIOS Scope 8 of Scope 10. Welke van de twee inspecties uitgevoerd dient te worden, is afhankelijk of het gaat om aanrakingsgevaar of brandgevaar.

Om als inspectiebedrijf SCIOS inspecties uit te mogen voeren, dient een SCIOS geaccrediteerde opleiding gevolgd te worden en het SCIOS examen succesvol te worden afgelegd. Deze certificering moet voor de kwaliteit van het inspectieproces behaald worden door zowel de personen als het bedrijf zelf. Dit gaat op basis van een ISO 9001 kwaliteitszorgsysteem waarin specifieke eisen vanuit de SCIOS scope zijn opgenomen. 

Hoe ziet de SCIOS Scope 8 inspectie eruit?

Bij de uitvoering van een SCIOS Scope 8 inspectie worden de verdelers visueel gecontroleerd en kan er optioneel een thermografische inspectie plaatsvinden. Hiernaast worden de volgende metingen gedaan:

 • de beschermingsleidingen en hun verbindingen
 • de circuitimpedanties van het stroomstelsel
 • de aardverspreidingsweerstand van aardelektroden
 • de isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie
 • de veilige scheiding van stroomketens
 • de goede werking van aardlekbeveiligingen
 • de goede werking van de veiligheidsketens
 • de deugdelijkheid van de verbindingen

De vaste elektrische installatie wordt gecontroleerd en doorgemeten. Dit gebeurt steekproefsgewijs, zoals dit staat beschreven in de norm NEN 3140. Het betreft de vaste installatie van de verdelers en de achterliggende installatie tot aan de wandcontactdoos en verlichtingsarmatuur. De gebreken die hieruit worden geconstateerd worden aangemerkt met:

 • Afwijking categorie A
  Dit betreft een fout met een hoog risico op letsel en/of schade en dient direct hersteld te worden.
 • Afwijking categorie B
  Dit betreft een fout waarbij de situatie gevaarlijker wordt wanneer er nog één fout optreedt, maar de kans daarop gering is. Deze dient binnen drie maanden na inspectie hersteld te worden
 • Afwijking categorie C
  Dit betreft een schoonheidsfout, waarbij de kans op schade en/of letsel op langere termijn gering is. Deze dient dan ook pas bij het reguliere onderhoud hersteld te worden.

Bij geconstateerde afwijkingen, kan de opdrachtgever van de inspectie deze laten herstellen door een installateur. Vervolgens volstaat het om een herstelverklaring bij het inspectierapport toe te voegen.

Hoe ziet de SCIOS Scope 10 inspectie eruit?

Bij een SCIOS Scope 10 inspectie wordt er gekeken naar de afwijkingen bij elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen welke het risico op brand kunnen verhogen. De Scope 10 inspecteur beoordeelt hierbij het elektrisch materieel, welke bestaat uit elektrische installaties en elektrische apparaten. Dit gebeurt door een visuele controle van de verdelers, het meten van isolatieweerstanden, het testen van aardlekschakelaars en de inzet van thermografie voor het detecteren van mogelijke hotspots. Daarnaast wordt gekeken naar zowel het gebruik als de omgeving van het elektrische materieel.  

De afwijkingen/gebreken worden ingedeeld in:

 • Categorie I afwijking
  Deze afwijking houdt in dat de kans op brand op korte termijn is zeer aannemelijk is. Dit dient dan ook direct hersteld te worden.
 • Categorie II afwijking
  Dit betreft overige constateringen die de kans op brand kunnen veroorzaken. Deze dienen binnen drie maanden na de inspectie hersteld te worden.

Vanuit Omega bieden wij de volgende cursussen aan:

Meer informatie

Meer informatie ontvangen over dit onderwerp? Of weten wat Omega Energietechniek hierin kan betekenen? Neem dan contact met ons op via info@omega-energietechniek of door direct te bellen naar 088 20 56 101


Iris Quak
Iris Quak
Omega-energietechniek.nl scoort een 4,0 / 5,0 op basis van 26 beoordelingen.